دیگر چه مخواهم از این صبح و شام شبیه هم ؟
پس پناه بی پایان من کجاست
فراموشی و خاموشی من کجاست
پس کی این دل آروم میگرد.

جمعه بیست و دوم 6 1387
X